Варанти

Варанти –Варантите  дават на притежателите  правото да купуват  обикновени акции  с пари .Варантите като   ЦК  които дават на притежателя им  право да купи обикновени акции  директно от фирмата  по определена цена  за определен период от време . Варантите са сходни  с кол- опциите .Обикновено всеки варант  специфицира  както броя  на  акциите  които притежателят може да купи ,така и цената  за упражняване  и датата  на   изтичане на валидността .

Обикновено  падежът на  варантите настъпва   след по-дълъг   период от време   а някои имат неограничен срок на валидност.

  Когато  се издават   варантите   са прикрепени  към  облигации .Съпътстващо  ги   споразумение  за заем  се установява  независимо от това дали варантът е делим  от  облигацията .Обикновено притежателят му  може да го продаде  веднага като отделна ценна книга .

  От гл. т. на   притежателя варантите са  подобни  подобни  на кол-опциите   за обикновени акции .И двата  вида дават право на   притежателя да купи  обикновени акции на определена цена ,но варантите имат по дълъг живот.но за фирмата те се различават в следното :

  - кол – опциите  се издават от индивидите ,варантите от фирмите .При всяко  упражняване на варанта  фирмата издава нови   акции и следователно броят на акциите се увеличава.

  - при използване на кол-опция  няма промяна в броя на издаваните акции. 

източник:http://keitr.blog.bg/viewpost.php?id=63801

www.bizkonsult.net

{START_COUNTER}