Опции

  • Опции
    Купувачът на опцията придобива правото да закупи или продаде определен финансов инструмент (базов актив) по фиксирана в договора цена, т. нар. цена на упражняване на опцията. Опцията, която дава право за закупуване на базовия актив, се нарича кол опция, докато опцията, която дава правото за продажба на базовия актив, се нарича пут опция. Опцията може да се закупи или продаде. Едновременна покупка и продажба на опции дава възможност за по-сложни инвестиционни стратегии. Предимството на опцията спрямо директната покупка на базовия актив се състои в гъвкавостта, с която разполага купувача на опцията да избере цена на упражняване при покупка на опцията, както и да прецени дали да упражни опцията до/на падежа в зависимост от спот цената. В зависимост от момента, в който могат да бъдат упражнени, опциите се разграничават на европейски опции (могат да бъдат упражнени само на падежа) и американскиопции (могат да бъдат упраженени във всеки момент до изтичане срока на опцията). Пазарните сценарии се различават по това дали инвеститорът притежава базовия актив. Размерът на потенциалната печалба зависи от това дали опцията е купена или продадена. Покупката на опция предоставя теоретично неограничен потенциал за печалба. Потенциалната печалба на купувача представлява разликата в полза на купувача между цената на упражняване на опцията и спот цената на базовия актив при изтичане на опцията като се извади опционната премия, заплатена за опцията. Потенциалната печалба на продавача на опцията е ограничена до получената опционна премия. Рисковете също се различават в зависимост от това дали опцията е купена или продадена. За купувача на опцията максималната потенциална загуба е ограничена до размера на опционната премия в случая, когато купувачът реши да остави опцията неупражнена. За продавача на опцията размерът на потенциалната загуба е теоретично неограничен и е равен на разликата в полза на купувача между цената на упражняване и спот цената на базовия актив като се прибави получената опционна премия.

    източник:http://www.postbank.bg/
  • http://keitr.blog.bg/viewpost.php?id=144342

    www.bizkonsult.net

    {START_COUNTER}