Оценяване на форуърден договор

Оценяване на форуърден договор
Стойността на форуърдния договор, когато за първи път е встъпено в него, е нула, като на по-късен етап може да приема положителни или отрицателни стойности. Като използваме означенията, въведени по-горе, ще използваме, че Fo е текущата форуърдна цена на договор, който е бил договорен преди това, Т е времето до матуритета и r е Т-годишния период на безрискова лихва. Ще дефинираме още:
К : цена на доставката;
f : стойността на форуърден договор с дълга позиция сега;
Краен резултат за всички форуърдни договори (без значение от вида на активите) е:

f = (Fo - K)e -rT                                                


При първото договаряне на условията по договора К = Fo, а f = 0. В последствие и двете цени (Fo и f) се променят.
Уарвнение (5) показв, че можем да оценим форуърден договор с дълга позиция на актива, като направим предположение, че цената на актива по време на матуритета е равна на форуърдната цена Fo. Аналогично можем да оценим форуърден договор с къса позиция, като приемем, че текущата фруърдна цена на актива е доходна.
Като използваме уравнение (2) заедно с уравнение (5), получавамв израз за инвестиционен актив, който не носи никакви доходи:

f = So – K.e –rT                                                  

Аналогично като се използват уравнениа (5) и (3) получаваме израз за стойността на форуърден договор с дълга позиция, за инвестиционен актив, който осигурява известен доход, с настояща стойност I:

f = So – I – K.e –rT                                               

Накрая като използваме уравнения (5) и (4) поличаваме израз за стойността на форуърден договор с дълга позиция за инвестиционен актив, който осигурява известен приход, със среден годишен доход q:


f = So.e –qT – K.e –rT                                            

източник:http://www.forex-freezone.com/new/index.php?sta=89&skip=14000

http://keitr.blog.bg/viewpost.php?id=144335

www.bizkonsult.net

{START_COUNTER}